Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady i przepisy dotyczące korzystania ze strony internetowejTrade 500 Intal.

Trade 500 Intal znajduje się pod adresem:

16 Collyer Quay, Singapur 049318

Korzystając z witryny Trade 500 Intal, zakładamy, że zgadzasz się na wszystkie warunki świadczenia usług wymienione na tej stronie. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami, nie kontynuuj korzystania z witryny.

Terminy „Klient”, „Użytkownik” i „Twój” odnoszą się do użytkownika jako osoby korzystającej z witryny i wyrażającej zgodę na nasze warunki świadczenia usług. Terminy „The Company”, „Ourselves”, „We”, „Our” i „Us” odnoszą się do naszej firmy. Terminy „Strona”, „Strony” lub „My” odnoszą się zarówno do użytkownika, jak i naszej spółki, albo do użytkownika lub naszej spółki.

Warunki te odnoszą się do umowy między użytkownikiem a naszą firmą, która obejmuje płatność za nasze usługi i produkty oraz nasze zobowiązanie do zaspokojenia potrzeb użytkownika. Niniejsza umowa podlega prawu kraju, w którym użytkownik korzysta z witryny.

Możemy używać różnych słów, takich jak liczba pojedyncza lub mnoga, kapitalizacja lub terminy związane z płcią, ale terminy te oznaczają to samo i mają zastosowanie do wszystkich użytkowników witryny.

Pliki cookie

Używamy cookies na Trade 500 Intal. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą polityką prywatności. Wiele stron internetowych używa plików cookie, aby pomóc zapamiętać informacje o użytkownikach podczas ich wizyt. Używamy plików cookie w niektórych obszarach naszej witryny, aby ułatwić odwiedzającym korzystanie z tych obszarów. Niektórzy z naszych partnerów afiliacyjnych i reklamowych mogą również używać plików cookie na naszej stronie internetowej. Pomaga im to w dostarczaniu ukierunkowanych reklam i innych usług, które są odpowiednie dla użytkownika.

Licencja

O ile nie zaznaczono inaczej, Trade 500 Intal Trade 500 Intal i/lub jego licencjodawcy są właścicielami praw własności intelektualnej do wszystkich materiałów Trade 500 Intal. Wszelkie prawa własności intelektualnej zastrzeżone. Użytkownik może przeglądać i/lub drukować strony Trade 500 Intal Pages na własny użytek, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych w niniejszych Warunkach użytkowania.

Nie wolno:

 1. Materiał z reedycji Trade 500 Intal.
 2. Sprzedawać, wynajmować lub udzielać sublicencji na Zawartość Trade 500 Intal.
 3. Powielanie, powielanie lub kopiowanie jakichkolwiek materiałów z Trade 500 Intal.

Redystrybucji treści z Trade 500 Intal (chyba że treść jest przeznaczona do redystrybucji).

Komentarze użytkowników

 1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.
 2. Niektóre części tej witryny oferują użytkownikom możliwość publikowania i wymiany opinii, informacji, materiałów i danych („Komentarze”) w obszarach witryny. Trade 500 Intal nie przegląda, nie edytuje, nie publikuje ani nie przegląda komentarzy przed ich wyświetleniem. Witryna i Komentarze nie odzwierciedlają poglądów ani opinii Trade 500 Intal, jej przedstawicieli lub podmiotów stowarzyszonych. Komentarze reprezentują poglądy i opinie osoby publikującej dany pogląd lub opinię. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Trade 500 Intal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Komentarze lub jakiekolwiek straty, koszty, odpowiedzialność, szkody lub wydatki spowodowane i/lub poniesione w wyniku korzystania z i/lub publikowania i/lub pojawiania się Komentarzy na tej stronie internetowej.
 3. Trade 500 Intal zastrzega sobie prawo do monitorowania wszystkich komentarzy i usuwania wszelkich komentarzy, które według własnego uznania uzna za nieodpowiednie, obraźliwe lub w inny sposób naruszające niniejsze Warunki użytkowania.
 4. Użytkownik gwarantuje i oświadcza, że
  1. Użytkownik ma prawo do publikowania Komentarzy na naszej stronie internetowej i posiada wszelkie niezbędne licencje i zgody na to;
  2. Komentarze nie będą naruszać żadnych praw własności intelektualnej, w tym między innymi praw autorskich, patentów, znaków towarowych lub innych praw własności osób trzecich;
  3. Komentarze nie będą zawierać żadnych zniesławiających, oszczerczych, obraźliwych, nieprzyzwoitych lub w inny sposób niezgodnych z prawem materiałów ani żadnych materiałów stanowiących naruszenie prywatności.
  4. Komentarze nie będą wykorzystywane do pozyskiwania lub promowania działalności gospodarczej lub zwyczajów, ani do przedstawiania handlu lub nielegalnej działalności.
 5. Użytkownik niniejszym udziela Trade 500 Intal niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na używanie, powielanie, modyfikowanie i upoważnianie innych do używania, powielania i modyfikowania jego Komentarzy w dowolnej formie, formacie lub na dowolnym nośniku.

Hiperłącza do naszych treści

 1. Następujące organizacje mogą zamieszczać łącza do naszej witryny bez uprzedniej pisemnej zgody:
  1. Agencje rządowe;
  2. wyszukiwarki;
  3. organizacje informacyjne;
  4. Dystrybutorzy katalogów online, umieszczając nas w katalogu, mogą umieszczać linki do naszej strony internetowej w taki sam sposób, w jaki umieszczają linki do stron internetowych innych wymienionych firm; ORAZ
  5. Akredytowane w całym systemie firmy, z wyłączeniem reklamujących się organizacji non-profit, charytatywnych centrów handlowych i grup zbierających fundusze na cele charytatywne, które nie mogą umieszczać hiperłączy do naszej witryny.
 2. Organizacje te mogą umieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie, do której prowadzi łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia podmiotu powiązanego i jego produktów lub usług; oraz (c) jest odpowiedni do kontekstu strony internetowej, do której prowadzi odnośnik.
 3. Możemy, według własnego uznania, przejrzeć i zatwierdzić inne wnioski o połączenie od następujących typów organizacji:
  1. Znane źródła informacji konsumenckich i/lub biznesowych, takie jak izby handlowe, American Automobile Association, AARP i Consumers Union;
  2. portale społecznościowe dot.com;
  3. Kluby lub inne grupy reprezentujące organizacje charytatywne, w tym organizacje charytatywne,
  4. Dystrybutorzy katalogów online;
  5. Portale internetowe;
  6. Firmy księgowe, prawne i doradcze, których głównymi klientami są korporacje; ORAZ
  7. Instytucje edukacyjne i stowarzyszenia zawodowe.

Przyjmiemy wnioski o połączenie od tych organizacji, jeśli to ustalimy: (a) połączenie nie będzie miało negatywnego wpływu na nas lub nasze akredytowane firmy (na przykład stowarzyszenia handlowe lub inne organizacje, które reprezentują z natury wątpliwe działania, takie jak możliwości z domu pracowników, którzy mogą się łączyć); (b) organizacja nie ma niezadowalających wyników współpracy z nami; (c) korzyści dla nas wynikające z widoczności związanej z hiperłączem przeważają nad brakiem Trade 500 Intal; oraz (d) jeśli link znajduje się w kontekście ogólnych informacji o zasobach lub jest zgodny z treścią redakcyjną biuletynu lub podobnego produktu, który promuje misję organizacji.

Organizacje te mogą zamieszczać łącza do naszej strony głównej, publikacji lub innych informacji w witrynie, pod warunkiem, że takie łącze: (a) w żaden sposób nie wprowadza w błąd; (b) nie sugeruje fałszywie sponsorowania, poparcia lub zatwierdzenia strony linkującej oraz jej produktów lub usług; oraz (c) jest odpowiedni do kontekstu strony internetowej, do której prowadzi odnośnik.

Jeśli użytkownik należy do organizacji wymienionych w ust. 2 powyżej i jest zainteresowany umieszczeniem linku do naszej witryny, musi powiadomić nas o tym, wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected]. Podaj swoje imię i nazwisko, nazwę organizacji, dane kontaktowe (takie jak numer telefonu i/lub adres e-mail), a także adres URL witryny, listę adresów URL, z których zamierzasz przesyłać do naszej witryny oraz listę adresów URL, do których witryna, do której chcesz się połączyć. Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 2-3 tygodnie.

Zatwierdzone organizacje mogą odwoływać się do naszej strony w następujący sposób:

 1. Używając nazwy naszej firmy; LUB
 2. Za pomocą jednolitego lokalizatora zasobów (adresu internetowego), do którego prowadzi łącze; LUB
 3. Używając dowolnego innego opisu naszej witryny lub powiązanych materiałów, który ma sens w kontekście i formacie treści na stronie witryny, do której prowadzi link.

Użytkownik nie może używać logo Trade 500 Intal ani innych elementów graficznych do tworzenia linków bez umowy licencyjnej na znak towarowy.

Ramki

Zabronione jest tworzenie ramek wokół naszej strony internetowej lub stosowanie innych metod w celu zmiany wyglądu naszej strony internetowej bez naszej pisemnej zgody.

Oznacza to, że użytkownik nie może w żaden sposób modyfikować wizualnej prezentacji lub wyglądu naszej strony internetowej, chyba że wyrazi na to uprzednią zgodę na piśmie.

Odpowiedzialność za treść

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści pojawiające się w witrynie użytkownika. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć nas przed wszelkimi roszczeniami wynikającymi z jego witryny internetowej. Żaden link nie może pojawić się na jakiejkolwiek stronie witryny użytkownika lub w jakimkolwiek kontekście, który zawiera treści lub materiały, które mogą być interpretowane jako zniesławiające, obsceniczne lub przestępcze, lub które naruszają prawa, w inny sposób naruszają prawa lub naruszają prawa osób trzecich.

Zastrzeżenie praw

Zastrzegamy sobie prawo do zażądania od użytkownika usunięcia wszystkich lub określonych linków do naszej witryny w dowolnym momencie i według własnego uznania. Użytkownik zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia wszystkich linków do naszej witryny na żądanie. Zastrzegamy sobie również prawo do zmiany niniejszych warunków użytkowania i polityki linków w dowolnym momencie. Kontynuując linkowanie do naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków korzystania z linków.

Usuwanie linków z naszej strony internetowej

Jeśli jakikolwiek link na naszej stronie lub na stronie, do której prowadzi, jest z jakiegokolwiek powodu niewłaściwy, prosimy o kontakt z nami w tej sprawie. Rozważymy prośby o usunięcie linków, ale nie jesteśmy do tego zobowiązani ani nie odpowiemy bezpośrednio użytkownikowi.

Chociaż staramy się zapewnić, że informacje na tej stronie są poprawne, nie gwarantujemy ich kompletności ani dokładności; Nie zobowiązujemy się również do zapewnienia, że strona będzie nadal dostępna lub że materiały na stronie będą aktualizowane.

Oświadczenie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo zrzekamy się wszelkich oświadczeń, gwarancji i warunków związanych z naszą witryną internetową i korzystaniem z niej przez użytkownika (w tym między innymi gwarancji zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu i/lub gwarancji ustawowych). lub używać z należytą starannością i kompetencją). Żadne z postanowień niniejszego powiadomienia

 1. ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem;
 2. ograniczać lub wyłączać naszej lub użytkownika odpowiedzialności za oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd;
 3. ograniczać naszych lub użytkownika zobowiązań w sposób niedozwolony przez obowiązujące prawo; Obsession
 4. wyłączenie wszystkich naszych zobowiązań, których nie można wyłączyć zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności określone w niniejszej sekcji oraz w niniejszej Informacji prawnej: (a) podlegają przepisom poprzedniego ustępu; oraz (b) regulują wszelkie zobowiązania wynikające z lub w związku z przedmiotem niniejszego wyłączenia odpowiedzialności, w tym zobowiązania wynikające z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania) i naruszenia obowiązków ustawowych.

W zakresie, w jakim udostępniamy stronę internetową oraz informacje i usługi na niej zawarte bezpłatnie, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody.