Podmínky a pravidla

Tyto podmínky služby popisují pravidla a předpisy pro používání webových stránekTrade 500 Intal.

Trade 500 Intal se nachází na adrese:

16 Collyer Quay, Singapur 049318

Používáním webových stránek Trade 500 Intal předpokládáme, že souhlasíte se všemi podmínkami služby uvedenými na této stránce. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepokračujte v používání webových stránek.

Výrazy „klient“, „vy“ a „váš“ se vztahují na vás jako na osobu, která používá webové stránky a souhlasí s našimi podmínkami služby. Výrazy „Společnost“, „My“, „Naše“ a „Nás“ se vztahují na naši společnost. Výrazy „strana“, „strany“ nebo „my“ označují vás i naši společnost nebo vás či naši společnost.

Tyto podmínky se týkají dohody mezi vámi a naší společností, která zahrnuje platby za naše služby a produkty a náš závazek splnit vaše potřeby. Tato smlouva podléhá zákonům země, ve které webové stránky používáte.

Můžeme používat různá slova, například jednotné nebo množné číslo, psaní velkých písmen nebo výrazy specifické pro pohlaví, ale tyto výrazy znamenají totéž a platí pro všechny uživatele webových stránek.

Soubory cookie

Na stránkách Trade 500 Intal používáme soubory cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie, jak je popsáno v našich zásadách ochrany osobních údajů. Mnoho webových stránek používá soubory cookie, které pomáhají zapamatovat si informace o uživatelích během jejich návštěv. V některých oblastech našich webových stránek používáme soubory cookie, abychom návštěvníkům usnadnili používání těchto oblastí. Soubory cookie mohou na našich webových stránkách používat také někteří naši affiliate a reklamní partneři. To jim pomáhá poskytovat cílené reklamy a další služby, které jsou pro vás relevantní.

Licence

Není-li uvedeno jinak, společnost Trade 500 Intal a/nebo její poskytovatelé licencí vlastní práva duševního vlastnictví ke všem materiálům společnosti Trade 500 Intal. Všechna práva duševního vlastnictví jsou vyhrazena. Stránky Trade 500 Intal si můžete prohlížet a/nebo tisknout pro osobní potřebu s výhradou omezení uvedených v těchto Podmínkách používání.

Nesmíte:

 1. Trade 500 Intal reedice materiálu.
 2. Prodávat, pronajímat nebo poskytovat sublicence na obsah Trade 500 Intal.
 3. Reprodukovat, duplikovat nebo kopírovat jakýkoli materiál z Trade 500 Intal.

redistribuovat obsah z Trade 500 Intal (pokud není obsah určen k dalšímu šíření).

Komentáře uživatelů

 1. Tato dohoda nabývá účinnosti dnešním dnem.
 2. Některé části těchto webových stránek nabízejí uživatelům možnost zveřejňovat a vyměňovat si názory, informace, materiály a údaje (dále jen „komentáře“) na těchto stránkách. Trade 500 Intal nepřezkoumává, neupravuje, nezveřejňuje ani nekontroluje komentáře před jejich zobrazením. Stránky a komentáře nevyjadřují názory ani stanoviska společnosti Trade 500 Intal, jejích zástupců nebo přidružených společností. Komentáře vyjadřují pohled a názor osoby, která je zveřejnila. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy nenese společnost Trade 500 Intal odpovědnost za jakékoli komentáře ani za jakékoli ztráty, náklady, odpovědnost, škody nebo výdaje způsobené a/nebo utrpěné v důsledku používání a/nebo zveřejňování a/nebo výskytu komentářů na těchto webových stránkách.
 3. Trade 500 Intal si vyhrazuje právo monitorovat všechny komentáře a odstranit jakékoli komentáře, které podle svého uvážení považuje za nevhodné, urážlivé nebo jinak porušující tyto Podmínky používání.
 4. Zaručujete a prohlašujete, že:
  1. Máte právo zveřejňovat komentáře na našich webových stránkách a máte k tomu všechny potřebné licence a souhlasy;
  2. Komentáře neporušují žádná práva duševního vlastnictví, mimo jiné autorská práva, patenty, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva třetích stran;
  3. Komentáře nebudou obsahovat žádný hanlivý, pomlouvačný, urážlivý, neslušný nebo jinak nezákonný materiál ani žádný materiál, který by představoval zásah do soukromí.
  4. Komentáře nebudou používány k získávání nebo propagaci obchodu nebo zvyklostí, ani k zobrazování obchodu nebo nezákonné činnosti.
 5. Tímto udělujete Trade 500 Intal nevýhradní, bezplatnou licenci k používání, reprodukci, úpravám a k oprávnění ostatních používat, reprodukovat a upravovat vaše komentáře v jakékoli formě, formátu nebo médiu.

Hypertextové odkazy na náš obsah

 1. Následující organizace mohou na naše webové stránky odkazovat bez předchozího písemného souhlasu:
  1. Vládní agentury;
  2. vyhledávače;
  3. informační organizace;
  4. Distributoři online katalogů nás mohou při zařazení do katalogu odkazovat na naše webové stránky stejným způsobem, jakým odkazují na webové stránky jiných společností uvedených v katalogu; A dále
  5. Celosystémově akreditované podniky, s výjimkou reklamních neziskových organizací, charitativních nákupních center a charitativních skupin pro získávání finančních prostředků, které nesmí na naše stránky odkazovat.
 2. Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, publikace nebo jiné informace na webu, na který odkaz poskytly: (a) není v žádném případě zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení spřízněné strany a jejích výrobků nebo služeb; a (c) je přiměřené kontextu webových stránek odkazující strany.
 3. Podle vlastního uvážení můžeme přezkoumat a schválit další žádosti o připojení od následujících typů organizací:
  1. Známé zdroje spotřebitelských a/nebo obchodních informací, jako jsou obchodní komory, Americká automobilová asociace, AARP a Unie spotřebitelů;
  2. dot.com sociální sítě;
  3. Kluby nebo jiné skupiny zastupující charitativní organizace, včetně charitativních organizací,
  4. Distributoři online katalogů;
  5. Internetové portály;
  6. Účetní, právní a poradenské firmy, jejichž hlavními klienty jsou podniky; A
  7. Vzdělávací instituce a profesní sdružení.

Žádosti o připojení od těchto organizací přijmeme, pokud to zjistíme: (a) spojení nebude mít nepříznivý vliv na nás nebo naše akreditované podniky (například obchodní sdružení nebo jiné organizace, které představují z podstaty pochybné činnosti, jako jsou příležitosti z domova zaměstnanců, kteří se mohou spojit ); (b) organizace u nás nemá žádné neuspokojivé výsledky; (c) přínos viditelnosti hypertextového odkazu pro nás převažuje nad nedostatkem Trade 500 Intal; a (d) pokud je odkaz v kontextu obecných informací o zdrojích nebo je v souladu s redakčním obsahem zpravodaje nebo podobného produktu, který propaguje poslání organizace.

Tyto organizace mohou odkazovat na naši domovskou stránku, publikace nebo jiné informace na webových stránkách za předpokladu, že odkaz: (a) není v žádném případě zavádějící; (b) nepravdivě nenaznačuje sponzorství, podporu nebo schválení odkazující strany a jejích produktů nebo služeb; a (c) je přiměřené kontextu webových stránek odkazující strany.

Pokud patříte k organizacím uvedeným v odstavci 2 výše a máte zájem o odkaz na naše stránky, musíte nám to oznámit e-mailem na adresu [email protected]. Uveďte své jméno, název organizace, kontaktní údaje (např. telefonní číslo a/nebo e-mailovou adresu), jakož i adresu URL webové stránky, seznam adres URL, ze kterých hodláte na naši stránku odeslat odkaz, a seznam adres URL, na které chcete na stránku odkázat. Na odpověď si prosím počkejte 2-3 týdny.

Schválené organizace mohou na naše stránky odkazovat takto:

 1. Používání našeho názvu společnosti; NEBO
 2. pomocí jednotného lokátoru zdrojů (webové adresy), na který je odkazováno; NEBO
 3. Použitím jakéhokoli jiného popisu našich webových stránek nebo souvisejících materiálů, který dává smysl v kontextu a formátu obsahu na stránce odkazované stránky.

Bez licenční smlouvy na ochrannou známku nesmíte používat logo Trade 500 Intal ani jinou grafiku k odkazování.

Rámečky

Bez našeho písemného souhlasu nesmíte vytvářet rámy kolem našich webových stránek ani používat jiné metody ke změně vzhledu našich webových stránek.

To znamená, že nemůžete žádným způsobem upravovat vizuální prezentaci nebo vzhled našich webových stránek, pokud jsme vám to předem písemně neschválili.

Odpovědnost za obsah

Nejsme zodpovědní za žádný obsah, který se na vašich webových stránkách objeví. Souhlasíte s tím, že nás odškodníte a zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky vyplývající z vašich webových stránek nebo na nich. Na žádné stránce vašich webových stránek se nesmí objevit odkaz nebo odkaz v jakémkoli kontextu, který by obsahoval obsah nebo materiál, který by mohl být považován za hanlivý, obscénní nebo trestný, nebo který by porušoval autorská práva, jinak porušoval autorská práva nebo práva třetích stran, které obhajují porušování práv.

Výhrada práv

Vyhrazujeme si právo kdykoli a podle vlastního uvážení požadovat, abyste odstranili všechny nebo konkrétní odkazy na naše webové stránky. Souhlasíte s tím, že na požádání okamžitě odstraníte všechny odkazy na naše webové stránky. Vyhrazujeme si také právo tyto podmínky používání a zásady odkazů kdykoli změnit. Pokračováním v odkazování na naše webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami používání odkazů.

Odstranění odkazů z našich webových stránek

Pokud se vám zdá jakýkoli odkaz na našich stránkách nebo odkazovaných stránkách z jakéhokoli důvodu nevhodný, kontaktujte nás prosím v této věci. Žádosti o odstranění odkazů zvážíme, ale nejsme povinni tak učinit ani vám přímo odpovědět.

Přestože se snažíme zajistit, aby informace na těchto webových stránkách byly správné, nezaručujeme jejich úplnost ani přesnost.Rovněž se nezavazujeme zajistit, že webové stránky zůstanou dostupné nebo že materiály na nich budou aktualizovány.

Odmítnutí odpovědnosti

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se zříkáme všech prohlášení, záruk a podmínek týkajících se našich webových stránek a jejich používání (mimo jiné včetně záruk uspokojivé kvality, vhodnosti pro určitý účel a/nebo zákonných záruk). nebo používat s náležitou péčí a odbornou způsobilostí). Nic v tomto oznámení není:

 1. omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za smrt nebo zranění způsobené nedbalostí;
 2. omezit nebo vyloučit naši nebo vaši odpovědnost za podvod nebo podvodné zkreslení;
 3. omezit naše nebo vaše povinnosti způsobem, který není povolen platnými právními předpisy; Obsese
 4. vyloučit všechny naše povinnosti, které nelze vyloučit podle příslušných právních předpisů.

Omezení a vyloučení odpovědnosti uvedené v této části a v tomto právním upozornění: (a) podléhají předchozímu odstavci a (b) upravuje veškeré závazky vyplývající z předmětu tohoto prohlášení o vyloučení odpovědnosti nebo v souvislosti s ním, včetně závazků vyplývajících ze smlouvy, deliktů (včetně nedbalosti) a porušení zákonných povinností.

Pokud poskytujeme webové stránky a informace a služby na webových stránkách bezplatně, neneseme odpovědnost za případné ztráty nebo škody.